REGULAMIN SERWISU Świat Nauki

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu określa się definicje następujących pojęć:

Serwis
Serwis internetowy dostępny pod adresem www.wiz.pl prowadzony przez Prószyński Media Sp. z o.o.;

Użytkownik
Każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług dostępnych w Serwisie;

Użytkownik zarejestrowany
Użytkownik, który przeszedł wszystkie etapy rejestracji w Serwisie oraz otrzymał wiadomość z potwierdzeniem rejestracji na wskazany adres e-mail oraz który może umieszczać własne komentarze po zalogowaniu się w Serwisie przy pomocy wprowadzonego loginu i hasła;

Właściciel
Prószyński Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-697) przy ul. Gintrowskiego 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128404, o kapitale zakładowym wynoszącym 600.000,00 zł, Regon 015213951, NIP 521-32-07-472, do której należy Serwis;

Regulamin
Niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu;

Materiały
Wszelkie treści umieszczone w Serwisie przez Właściciela, w tym w szczególności artykuły, zdjęcia, grafiki;

2. Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Właściciela, na rzecz Użytkowników Serwisu.


§ 2

Rodzaje usług

1. Serwis służy do propagowania treści popularnonaukowych oraz wymiany poglądów we wskazanym zakresie.

2. Właściciel świadczy usługi drogą elektroniczną, polegające w szczególności na:

 • bezpłatnym umożliwieniu Użytkownikom zapoznania się z Materiałami zawartymi w Serwisie, 
 • bezpłatnym umożliwieniu umieszczania pod artykułami własnych komentarzy Użytkowników,
 • zamówieniu prenumeraty miesięcznika „Świat Nauki”, którego wydawcą jest Właściciel,
 • zamówieniu reklamy w miesięczniku „Świat Nauki”, którego wydawcą jest Właściciel.


3. Szczegółowe warunki świadczenia usługi prenumeraty, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 zostały określone w zakładce „Prenumerata” oraz „Prenumerata dla szkół”.


4. Szczegółowe warunki świadczenia usług reklamowych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 zostały określone w zakładce „Reklama”.


§ 3

Warunki świadczenia usług

1. Dostęp do Usług świadczonych przez Właściciela posiada każdy Użytkownik Serwisu, mający dostęp do publicznej sieci Internet. Dla prawidłowego działania Serwisu, należy skorzystać z jednej z poniższych przeglądarek internetowych:

Firefox 14 i nowsza, Chrome 21 i nowsza, Internet Explorer 8.2 i nowsza, Safari 5 i nowsza, Opera 11 i nowsza.

2. Dokonując jakiejkolwiek czynności w Serwisie Użytkownik zawiera z Właścicielem umowę o świadczenie usług.

3. Materiały zamieszczone w Serwisie są chronione prawem autorskim i mogą być wykorzystywane przez Użytkowników jedynie na ich użytek osobisty, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 Regulaminu. Jakiekolwiek inne wykorzystanie Materiałów bez zgody Właściciela lub innej osoby uprawnionej stanowi naruszenie prawa. 

4. Użytkownik może udostępniać Materiały znajdujące się w Serwisie na portalach społecznościowych (np. Facebook) przy pomocy tzw. wtyczek dostępnych w Serwisie.

5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za dokonane przez Użytkowników oraz osoby trzecie naruszenia w zakresie § 3 ust. 3.

6. Właściciel zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu bez podawania przyczyn.

7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub łączy, błędami w oprogramowaniu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na kontach Użytkowników zarejestrowanych.


§ 4

Warunki świadczenia usług wymagających rejestracji

1. Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy o świadczenie usług przez Użytkowników zarejestrowanych jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie go Właścicielowi. 

2. Użytkownicy zarejestrowani umieszczający w Serwisie własne wpisy, rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność. Każdy Użytkownik zarejestrowany zamieszczający swoje opinie, komentarze ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

3. Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie przez Użytkowników zarejestrowanych wpisów:

 • zawierających słownictwo ogólnie uznane jako niecenzuralne lub godzące w dobra osobiste innych podmiotów,
 • wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,
 • sprzecznych z prawem (w tym naruszających prawa autorskie),
 • zawierających informacje o charakterze reklamowym,
 • propagujących przemoc. 


4. W przypadku uzyskania wiarygodnej informacji o niezgodności wpisu z § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu, Właściciel ma jest uprawniony do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do wpisu.

5. Użytkownik zarejestrowany umieszczając w Serwisie wpisy o charakterze utworu w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j Dz. U. z 2006 r. Nr 90, Poz. 631 z późn. zm.), udziela Właścicielowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych na korzystanie z utworu, na następujących polach eksploatacji:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytworzenie dowolną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, informatyczną niezależnie od ilości egzemplarzy, w tym wprowadzanie do pamięci komputera;
 • w zakresie obrotu - wprowadzanie do obrotu;
 • w zakresie rozpowszechniania - wprowadzanie do sieci Internet, w taki sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do utworu, w miejscu i czasie przez siebie wybranym.


6. Właściciel ma prawo do upoważnienia podmiotów trzecich do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworu (prawo do udzielania sublicencji), w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

7. Użytkownik zarejestrowany oświadcza, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

8. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, legalność, prawdziwość i rzetelność, zamieszczanych przez Użytkowników wpisów. 


§ 5

Przetwarzanie danych osobowych

1. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie danych Właściciela oraz przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług dostępnych w Serwisie. 

2. Dane osobowe Użytkowników są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, Poz. 926 z późn. zm.).

3. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia korzystanie z usług Serwisu przez Użytkowników zarejestrowanych w zakresie zamieszczania wpisów.

4. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących nowości wydawniczych Właściciela.

5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Prośba o usunięcie konta Użytkownika wraz z danymi osobowymi powinna zostać wysłana z adresu e-mail powiązanego z kontem Użytkownika zarejestrowanego, którego usunięcia dotyczy na adres: swiatnauki@proszynskimedia.pl

6. Użytkownik powinien aktualizować swoje dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym.


§ 6

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie uwagi, prośby o usunięcia wpisów własnych i osób trzecich, jak również reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: swiatnauki@proszynskimedia.pl

2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz w przypadku Użytkownika zarejestrowanego dane pozwalające na jego identyfikację tj. co najmniej adres e-mail, przy pomocy którego dokonano rejestracji.

3. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, odpowiedź zostanie udzielona przez Właściciela w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.


§ 7

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest publikowany na stronach Serwisu. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji ujednoliconej wersji Regulaminu w Serwisie. Usługi świadczone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu świadczenia usługi.

2. W przypadku uznania nieważności któregokolwiek zapisu niniejszego Regulaminu, pozostałe zapisy zachowują pełną moc i skuteczność.

3. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z usług Serwisu niewymagających rejestracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownicy zarejestrowani akceptują niniejszy Regulamin.

4. W przypadku braku zgody na warunki przedstawione w aktualnie obowiązującym Regulaminie dostępnym w Serwisie, Użytkownik zarejestrowany jest obowiązany zgłosić powyższe Właścicielowi, w celu usunięcia konta na zasadach określonych w § 5 ust. 5 zdanie drugie Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.10.2012 r.

Aktualne numery
5/20180
10/2017 - specjalny
Kalendarium
Maj
21
W 1962 r. założono Polskie Towarzystwo Cybernetyczne.
Warto przeczytać
Czy znasz powiedzenie że matematykowi do pracy wystarczy kartka, ołówek i kosz na śmieci? To nieprawda! Pasjonującą, efektowną i praktyczną matematykę poznaje się dopiero w laboratorium.

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło

dodano: